Privātuma politika

Personas datu apstrāde saņemtā ziedojuma un Jūsu dalības DOD PIECI labdarības maratonā administrēšanai.

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula), mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt mainīta, papildināta, atjaunota.

Kādus personas datu apstrādājam?

Jums, izvēloties ziedot DOD PIECI maratonā izvirzītajiem mērķiem, izmantojot interneta vietni, lūdzam/ aicinām Jūs ziedojuma logā norādīt savu vārdu, tālr., e-pasta adresi, kā ar Jūs varēsiet atstāt komentāru, kas saistīts ar labdarības maratona tēmu. Tāpat  mēs saglabāsim informāciju par Jūsu noziedoto summu, banku, izvēlēto dziesmu, kā arī Jūsu izvēli attiecībā uz to, vai Jūs piekrītat videozvanam ar “DOD PIECI” studiju. Izvēloties ziedot, Jūs varat izvēlēties, cik un kādu informāciju norādīt, bet ja Jūs norādīsiet, tad, piemēram, tālr., vai e-pasts tiks izmantots, lai precizētu Jūsu sniegto informāciju, izvēlēto dziesmu vai veiktu saziņu citu organizatorisku jautājumu sakarā. Videozvana laikā tiks apstrādāts arī Jūsu attēls un cita Jūsu sniegtā informācija.

Datu apstrādes tiesiskais pamats?

  • Līgums, kas noslēgts starp Jums kā datu subjektu un Pārzini par ziedojuma pieņemšanu un novirzīšanu izvirzītajam mērķim (Regulas 6.p.1p.b)apakšpunkts;
  • Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) piedalīties DOD PIECI labdarības maratonā ar savu stāstu, tajā skaitā, videozvana formā;

- mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai saglabātu informāciju  par Jūsu izdarītajām izvēlēm un paziņojumiem mums maratona laikā, kā arī sazināties, lai precizētu Jūsu izvēles.

Kāds ir datu apstrādes termiņš?

Pārzinis saglabās visu Jūsu norādīto informāciju visu maratona laiku. Pēc maratona beigām, ne vēlāk kā viena mēneša laikā, Jūsu norādītā kontaktinformācija un vārds tiks dzēsts. Vēršam Jūsu uzmanību, ka tas neattiecas uz apstrādi, kas pārraidīta maratona laikā (iekļauta maratonā). Par šādas apstrādes aspektiem lūdzu lasīt vairāk Pārziņa vispārējā privātuma politikā, kas pieejama šeit: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/par-mums/privacy-policy/.

Tāpat Jūsu atstātie stāsti, neidentificējot Jūs, var tikt izmantoti arī citu raidījumu veidošanā pēc maratona beigām.

No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Visus personas datus mēs iegūsim no Jums, Jums aizpildot ziedojuma anketu vai sniedzot interviju maratona laikā, ja esat piekritusi/is videozvanam.

Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt DOD PIECI labdarības maratonu. Tāpat, par saņemto ziedojumu informācija tiks nodota ziedot.lv organizācijai, kas tālāk pārvaldīs to izlietojumu.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/ uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/ uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības juridisko prasījumu gadījumā, u.tml.

Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kur ir augstas prasības un atbildība personas datu aizsardzībai.

Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

- Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Lielāko daļu šīs informācijas Mēs sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt papildus informāciju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

- Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

- Tiesības atsaukt piekrišanu

Tā kā Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus, proti, izslēgsim Jūs no Jaunumu saņēmēju saraksta, ievērojot iepriekš minēto.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/ aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs radušās.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

- Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mums.

- Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Mums.

- Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mums.

- Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu Jūsu datus no nelikumīgas atklāšanas, Mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Regulas 11. un 12.pants paredz nosacījumu, ka personas datu apstrādes Pārzinim nav pienākums apstrādāt datus tikai, lai izpildītu Datu subjekta pieprasījumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot pārbaudes procedūru, mēs apņemamies nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām izpildīt Jūsu pieprasījumā norādītos lūgumus. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā. Tāpat, rūpējoties par Jūsu personas datu drošību, mēs saglabājam tiesības, mainīt informācijas izsniegšanas veidu, lai būtu pārliecināti, ka nepilnvarotas personas nevar piekļūt informācijai, kuru mēs vēlamies nodot Jums.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi,  gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.

- Kādos veidos un uz kādu kontaktinformāciju varat sazināties ar mums?

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”, reģistrācijas numurs 40003080614, juridiskā adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, ir sasniedzama, rakstot pasta vēstuli uz norādīto juridisko adresi vai e-pasta vēstuli uz , kā arī zvanot pa tālr. +371 67206711.

- Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Mēs, ikdienas plānojot un organizējot savu ikdienas darbību, ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Piemēram, aizsargājam datus ar paroli. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, Jūsu informācijas nodošanā mums, izmantojot internetu vai mobilos telefona sakarus, pilnīgu drošību nevar garantēt. Jebkāda Jūsu informācijas nodošana Mums iepriekš norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

Politikas spēkā esamība un izmaiņas

Šī Politika var tikt mainīta vai aktualizēta un tīmekļa vietnē www.dod.pieci.lv Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko šīs Politikas versiju.

Rīko:

Roku rokā ar:

Ziedojuši 10 000 € par Toma Grēviņa skrējieniem:

Informatīvi atbalsta: